Manage Services

Managed Services (MS) = v praxi to znamená outsourcing denní rutiny a základních funkcí ve vztahu k IT. Cílem je zlepšit vlastní operativu a snížit náklady. Jde o přenesení odpovědnosti za běžnou správu a údržbu systémů zákazníka na poskytovatele IT služeb. Obecně lze říci, že klient bude vždy zodpovědný za celkový management svého IT, avšak starosti spojené s denními operacemi přenese na IT partnera.

CloudPRO nabízí svým klientům MS pro úroveň serverového operačního systému. To znamená, že spravujeme servisní požadavky týkající se operačního systému virtuálního serveru v prostředí MS Azure. V současné době podporujeme pouze OS Windows, postupem času portfolio rozšíříme také o platformu Ux/Linux či o správu vybraných aplikací.

Balík “managed services” se skládá ze dvou částí:

1. Reaktivní služby

zahrnují obvyklé služby spojené s řešením nahlášených klientských incidentů v rámci dohodnutého SLA, nebo na základě managementu událostí v klientově infrastruktuře, které jsou zachyceny monitorovacím systémem. Cílem této služby je minimalizovat dobu poruchy systémů v případě výskytu závady systémů. Tyto služby poskytují reaktivní podporu a aktivní spolupráci na řešení incidentů operačních systémů, softwarové infrastruktury či produktů třetích stran.

Podstatným prvkem služby reaktivní podpory je pohotovost specialistů servisního střediska v režimu až 24x7. Poskytované reaktivní služby servisního střediska CloudPRO tvoří zejména:

* Řešení provozních incidentů a pokročilý troubleshooting

* Monitoring prostředí, revize a optimalizace zálohování

* Řešení servisních záležitostí s dodavateli HW a SW

2. Proaktivní služby

Služby proaktivní technické podpory jsou určeny zákazníkům, pro které reaktivní podpora IT infrastruktury již není postačující. Cílem těchto služeb není jen reagovat na případné incidenty, ale také snaha jim aktivně předcházet a eliminovat dopady případných incidentů a tím ve svém důsledku zvýšit kvalitu provozované služby.

Proaktivní služby jsou odborné služby s přidanou hodnotou, které lze využít jednorázově nebo pravidelně v rámci servisního kontraktu. Tyto služby zahrnují komplexní servis nad provozovaným systémem, následném vyhodnocování jeho výstupů a proaktivnímu předcházení poruchám. Na základě zjištění v rámci služeb jsou navržena nápravná opatření, která maximalizují dostupnost a efektivitu IT infrastruktury, omezují rizika a zvyšují produktivitu IT zaměstnanců.

Healthcheck prostředí

Pomocí HealthCheck analýzy klient získává ucelený přehled o dostupnosti, výkonnosti, zabezpečení a konfigurace zvolené technologie

Profylaxe prostředí

Smyslem profylaxe je preventivní kontrola a odhalení slabých míst za účelem minimalizace budoucích neplánovaných výpadků z důvodu poruchy provozovaného systému.

"CloudPRO Vaše IT"

Školení

Naším cílem není jen dodat produkt, ale starat se o zákazníka po celou dobu partnerství.
I z tohoto důvodu nabízíme tyto služby.

Proškolíme vás v oblastech IT, které dobře známe ze své každodenní praxe. Vyberte si školení, které vás seznámí s praktickými informacemi a novinkami v oboru veřejného cloudu, Office365, správou serverů, stejně tak jako se základními potřebami teoretických základů IT.

Naši technici pravidelně absolvují technická školení a certifikace u výrobců software Microsoft. Jsme vždy připraveni pomoci. Poradíme, doporučíme či navrhneme optimální řešení. Naší výhodou je nezávislost!

Nedáváme obecné poučky, učíme vás to, co sami umíme a děláme.

"CloudPRO Vaše IT"

 

Projektová dokumentace

Je základním „stavebním kamenem“ při přípravě a realizaci IT projektů, změn, inovace. Na projektovou dokumentaci lze pohlížet z několika rovin, ovšem nejdůležitější je, aby sloužila dobře a bezproblémově k účelu, ke kterému je zpracována. Obecně lze říci, že základní úhly pohledu na projektovou dokumentaci jsou dva:

Projektová dokumentace pro splnění legislativní povinností
Projektová dokumentace pro samotnou realizaci IT záměrů


Úhly pohledu na projektovou dokumentaci se u některých investorů mohou zásadně rozcházet, proto je nutné už při zadávání dokumentace jasně vědět a stanovit si, k čemu má sloužit.

Projektovou dokumentací získáte kompletní zprávu Vašeho současného stavu IT a podrobný návrh realizace implementace do oblasti veřejného cloudu, Office365 a dalších služeb, které jsou nedílnou součástí realizace/inovace.

"CloudPRO Vaše IT"

Plánování

Plánování patří mezi naše klíčové služby a proto se týká všech oborů a aspektů organizace: Ekonomika a finance, Informatika, Kvalita, Lidské zdroje, Logistika a doprava, Management organizace.

Podstatou plánování je určení cílů nebo cílových hodnot a případně způsobů jejich dosažení. Při plánování jsou brány v úvahu všechny relevantní vnitřní i vnější faktory ovlivňující úspěšné dosažení projektů nebo projektových hodnot.

Plán projektu by měl optimálně obsahovat 4 základní otázky důležité pro projekt a jeho úspěšného řízení:

Proč? Z jakých důvodů se projekt realizuje? Jaký problém nebo nedostatek má projekt vyřešit? Proč je třeba vynaložit prostředky a úsilí na jeho realizaci?

Co?  Co je cílem a výstupem projektu? Jaké jsou hlavní produkty nebo výstupy projektu? 

Kdo? Kdo se na realizaci projektu bude podílet? A co bude povinností jednotlivých zúčastněných v rámci projektu? Jak budou účastníci projektu organizováni?

Kdy? Jaký je harmonogram projektu? Jaké jsou významné milníky v průběhu realizace projektu? Jaká je časová osa projektu a kdy nastanou zvláště významné body označované jako milníky, je kompletní?
projektu organizováni?

Praktické využití plánu projektu: Plán projektu jako formalizované vyjádření výše uvedeného je důležitý pro komunikaci mezi zadavatelem a realizátory projektu a jejich vzájemnou shodu na 4 základních otázkách a případně i dalších formálních náležitostech

"CloudPRO Vaše IT"